CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER ALS NEGOCIS ADHERITS

 

PRÈVIA.- DEFINICIONS

 

1.- PLATAFORMA MONEDER: És una plataforma de fidelització ideada, creada, dissenyada i desenvolupada per Serveis d'Internet Javajan SLU (en endavant Javajan SLU) amb CIF núm. B61950127; i mantinguda i gestionada per Fidelización Moneder SLU (en endavant Moneder SLU) amb CIF núm. B67204396; ambdues empreses amb domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560).

Tota la informació de la PLATAFORMA està recollida a la pàgina web www.moneder.cat.

2.- COMPTE MONEDER: és d’ús personal i intransferible pel seu titular, als qui permet obtenir, acumular i gestionar moneda moneder emesa pels negocis o grups de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER.

3.- Moneda moneder: És una moneda virtual que emet, defineix i configura cada negoci o grup de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER, els quals li atorguen una validesa que pot ser equivalent a un import en euros per a pagar compres futures, punts intercanviables per regals o qualsevol altra validesa que puguin definir. Els negocis o grups de negocis que emetin monedes moneder entre els titulars del COMPTE MONEDER seran els únics responsables de donar-li validesa segons l'hagin definit i configurat.

Els negocis o grups de negocis podran configurar la moneda moneder que emetin amb diferents paràmetres incloent:

·        Mode d'obtenció: un percentatge de l’import de la venda o d'una part de la venda o qualsevol altre mode d'obtenció que es pugui parametritzar.

·        Validesa: quins negocis o grups de negoci  atorguen validesa i/o accepten la moneda moneder que emetin.

·        Equivalència: poden equivaldre a euros que es poden utilitzar per a pagar part d'una compra futura, punts intercanviables per regals o qualsevol altre equivalència que es pugui parametritzar.

·        Caducitat: nombre de dies, mesos o anys a partir dels quals la moneda moneder acumulada perd el seu valor si el client no l'ha utilitzada dins el període.

·        Transferència: opció que sigui transferida entre titulars o entre titulars i negocis.

Els titulars podran consultar els paràmetres configurats per a cada moneda moneder definida a la pàgina web www.moneder.cat.

4.- Identificació de titular: Per a rebre Moneda moneder, els negocis podran identificar el titular d'un COMPTE MONEDER mitjançant qualsevol dels sistemes que permeti la PLATAFORMA MONEDER: targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, app de moneder.cat, número de DNI, número de telèfon, o altres sistemes que es puguin implantar en el futur.

5.- Grups de negocis: Associació, Federació o agrupació de negocis que s'ha adherit, juntament amb els negocis que la formen, a la PLATAFORMA MONEDER, la qual podrà definir les seves condicions generals d'us dels COMPTES MONEDER que activi, sempre i quan no entrin en contradicció amb les presents condicions.

6.- Titulars: Les persones físiques majors d’edat que no tinguin limitada la seva capacitat d'obrar i menors d’edat prèvia autorització dels seus pares o tutors, que posseeixin un COMPTE MONEDER, i hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

Els negocis i els grup de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER exigiran l'acreditació dels representants del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MONEDER juntament amb el menor i han de gestionar l'ús del  mateix, eximint als negocis, grups de negocis adherits i a la PLATAFORMA MONEDER de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que en poguessin fer els menors.

 

 

PRIMERA.- La PLATAFORMA MONEDER està gestionada per Moneder SL, que serà la que facturarà les seves llicències i serveis al grup de negocis o negocis contractants.

 

 

SEGONA.- El comerciant s'obliga a fer un bon ús de la Plataforma Moneder i a complir tots els punts d'aquest contracte. En concret, utilitzarà el software, hardware i targetes que la Plataforma Moneder posi a la seva disposició complint l’objectiu pel qual han estat dissenyats.

Respecte a les eines de comunicació i de contacte amb els clients, el comerciant s'obliga a utilitzar-les per a promocionar el seu negoci, productes i serveis segons les regles de la bona fe. El negoci s'obliga a mantenir confidencialitat sobre les dades que pugui obtenir dels seus clients.

 

 

TERCERA.- El comerciant s'obliga a tenir correctament configurats els paràmetres que es poden personalitzar per al seu negoci a la Plataforma Moneder, entre les quals es troben les dades del seu negoci; les monedes moneder que emetin o acceptin; així com les promocions (en el supòsit que en vulgui oferir); entre d'altres.

 

 

QUARTA.- Per a tots els clients que s'identifiquin com a titular d'un COMPTE MONEDER mitjançant qualsevol dels sistemes que permeti la PLATAFORMA MONEDER (targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, app de moneder.cat, número de DNI, número de telèfon, o altres sistemes que es puguin implantar en el futur); el comerciant s'obliga a utilitzar la PLATAFORMA MONEDER per a entregar-los moneda moneder i a donar-li validesa segons els paràmetres que prèviament hagi configurat (mode d'obtenció, validesa, equivalència, caducitat,... entre d'altres).

 

Es responsabilitat única del negoci o grup de negocis complir amb els compromisos adquirits amb els titulars respecte els paràmetres i/o definicions de les monedes moneder que posin en circulació.

 

CINQUENA.-La PLATAFORMA MONEDER registrarà de forma automàtica tots els moviments de moneda i evolucions de saldo. Els negocis i grups de negocis, així com els titulars, tindran accés a través de la intranet de la PLATAFORMA MONEDER als moviments registrats amb les monedes moneder que hagin rebut o entregat.

 

En el cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació de les seves monedes moneder haurà de comunicar-ho al negoci on les va rebre. En tots aquests casos, la responsabilitat de la PLATAFORMA MONEDER es limita a esmenar l'error quan el titular del COMPTE MONEDER acrediti de manera fefaent que el negoci ha reconegut i esmenat l'anomalia.

 

SISENA.-Si un negoci o grup de negocis es vol donar de baixa de la Plataforma Moneder, ho haurà de comunicar amb (3) tres mesos d’antelació. Durant aquest temps s'informarà a tots els titulars que hagin estat clients del negoci o grup de negocis que en donar-se de baixa de la PLATAFORMA MONEDER es retiraran de la circulació totes les monedes moneder que hagin emès i que li hagin atorgat validesa amb exclusivitat. Serà responsabilitat exclusiva del negoci o grup de negocis respondre totes les queixes o reclamacions motivats per la retirada de circulació, que realitzin els titulars de les monedes moneder retirades.

 

 

Si un negoci o grup de negocis es dona de baixa sense complir algunes de les condicions d'aquest contracte (comunicació amb tres mesos d'antelació, complir amb els compromisos adquirits amb els titulars respecte els paràmetres i/o definicions de les monedes moneder que posin en circulació, entre d'altres) serà responsabilitat exclusiva del negoci o grup de negocis de respondre totes les queixes o reclamacions dels titulars que disposessin de les monedes moneder que es retirin de la circulació, derivades de l’incompliment de les esmentades condicions.

 

 

SETENA.-El present contracte d'utilització de moneda moneder per al negoci prevaldrà per sobre de qualsevol altre contracte que el negoci pugi signar amb altres empreses o grups de negocis en relació a la Plataforma Moneder.

 

 

VUITENA.-El negoci s'obliga a fer signar un contracte amb cada titular a qui registri un Compte Moneder de manera que acceptin les condicions d'us de moneder que es troben disponibles a www.moneder.com o les condicions d'us que imposi el negoci o grup de negocis, sempre i quan no estiguin amb contradicció amb les anteriors. El negoci s'obliga a guardar els contractes signats pels titulars garantint la seva confidencialitat, obligant-e a facilitar-ne copia a  Javajan SLU o Moneder SLU o  al grup de negocis adherit quan li sigui sol·licitada.

 

 

NOVENA.-El negoci accepta que els titulars d'un COMPTE MONEDER puguin rebre o entregar moneda moneder encara que el titular no s'hagi donat d'alta en el seu negoci o grup de negocis.

 

 

DESENA.- Als efectes previstos al Reglament General de Protecció de Dades, el negoci queda informat i autoritza a que les dades personals proporcionades s'incorporin als fitxers titularitat de Serveis d'Internet Javajan SLU amb CIF núm. B61950127 i de l’empresa Fidelización Moneder SLU amb CIF núm. B67204396, ambdues empreses amb domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560), com a entitats gestores de la base de dades i de la PLATAFORMA MONEDER.

 

La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis del COMPTE MONEDER i la relació contractual amb els seus titulars, incloent-hi l'anàlisi, l'estadística i la formació de perfils així com la realització d'accions de publicitat, promoció i màrqueting de la PLATAFORMA MONEDER i dels seus negocis i grups de negocis adherits.

 

L'objectiu i essència d'un COMPTE MONEDER és que pugui ser utilitzat en tots els negocis adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessàriament i expressament a la PLATAFORMA MONEDER a que les dades contingudes en la sol·licitud i totes aquelles que s'obtinguin en el desenvolupament normal d'aquest sistema, siguin cedides tan sols als negocis adherits o els grups de negocis adherits on es faci ús del COMPTE MONEDER, amb la mateixa finalitat d'obtenir, acumular i gestionar moneda moneder, així com, la comunicació directa als titulars del COMPTE MONEDER d'ofertes, promocions i informació relacionada amb els negocis i serveis adherits.

 

Totes les dades proporcionades pel client seran tractades amb la màxima cura segons la normativa sobre protecció de dades personals. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest haurà de comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat. En tot moment els negocis, grups de negocis adherits i la PLATAFORMA MONEDER donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d'aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, el titular del COMPTE MONEDER pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.cat, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat en l'alta del COMPTE MONEDER.

 

En el cas que el titular del COMPTE MONEDER desitgi oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d'un negoci específic o grup de negocis adherit específic es podrà donar de baixa des de la pàgina web de www.moneder.cat, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran en els blocs publicitaris que el titular del COMPTE MONEDER pugui rebre. En el cas que les dades facilitades siguin d'un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d'us i funcionament, sent l'únic responsable la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

 

ONZENA.- Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l'ús del COMPTE MONEDER, les parts es sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Vic.