CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER TITULARS

CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER TITULARS

PRIMER: DEFINICIONS

1.- PLATAFORMA MONEDER: És una plataforma online amb diverses solucions per a la sostenibilitat dels negocis o comerç de proximitat, és a dir: fidelització, marketplace comerç electrònic (amb pagaments previstos a través d'operadors autoritzats), entre d'altres, mantinguda i gestionada per Fidelització Moneder SL (d'ara endavant Moneder) amb CIF núm. B67204396, amb domicili social a Plaça dels Àlbers, 16-17 de Manlleu (08560) en què participen un nombre limitat d'usuaris, negocis i grups de negocis identificables.

Tota la informació rellevant de la PLATAFORMA està recollida a la pàgina web www.moneder.com.

2 COMPTE Moneder: És d'ús personal i intransferible pel titular o client, a qui permet:

➔ Obtenir, acumular i gestionar un actiu o valor digital (“utility token”) anomenat token o moneda Moneder emesa pels negocis o grups de negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER.

3 TOKEN O MONEDA MONEDER: És un actiu virtual que emet, defineix i configura cada grup de negocis adherit a la PLATAFORMA MONEDER o la pròpia Plataforma Moneder, que li atorguen una validesa que pot ser equivalent a un import en euros per pagar compres futures, punts intercanviables per regals o qualsevol altra validesa que puguin definir.

Els negocis o grups de negocis que emetin tokens o monedes Moneder entre els titulars del COMPTE MONEDER seran els únics responsables de donar-li validesa segons ho hagin definit i configurat.

Els negocis o grups de negocis podran configurar els tokens o Moneda Moneder que emetin amb diferents paràmetres incloent:

★ Mode d'obtenció: un percentatge de l'import de la venda o una part de la venda o qualsevol altra manera d'obtenció que es pugui parametritzar.

★ Validesa: quins negocis o grups de negoci atorguen validesa i/o accepten la moneda Moneder que emetin.

★ Equivalència: en euros o en punts intercanviables per regals en una compra futura. ★ Caducitat: nombre de dies, mesos o anys a partir dels quals la moneda Moneder acumulada perd el valor si el client no l'ha fet servir dins del període.

★ Transferència: opció que sigui transferida entre titulars o entre titulars i negocis.

★ Circulació: opció que, en el cas de monedes sigui un equivalent en euros, els negocis que la rebin puguin fer-la servir per pagar part d'una compra futura en altres comerços adherits.

Els titulars podran consultar els paràmetres configurats per a cada moneda Moneder definit al lloc web www.moneder.com (mitjançant la intranet o l'App).

4.-IDENTIFICACIÓ DE TITULAR: Per rebre fitxes o monedes Moneder, els negocis podran identificar el titular d'un COMPTE MONEDER mitjançant qualsevol dels sistemes que permet la PLATAFORMA MONEDER: targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, aplicació de Moneder.com, número de DNI, número de telèfon, o altres sistemes que puguin implantar-se en el futur.

5.-GRUP EMPRESARIAL O EMPRESA: Entitat, Ajuntament, Associació, Federació o agrupació de negoci o negocis (com ara comerços) adherits a la plataforma Moneder. Els grups de negocis o negocis podran definir els seus propis paràmetres per a l'ús dels COMPTES MONEDER, tant per a titulars o usuaris com per a negocis adherits, sempre que siguin complementàries i no entrin en contradicció amb les presents condicions generals.

➔ Els negocis adherits individualment sempre actuaran sota aquestes condicions d'ús. ➔ Moneder també pot operar com a Grup de negocis oferint serveis a través de la plataforma a un grup limitat de comerços o a tots, sempre que es tracti de comerços adherits.

6. Titulars: Les persones físiques majors d'edat que no tinguin limitada la seva capacitat d'obrar i tinguin drets i els menors d'edat prèvia autorització dels pares o tutors, que tinguin un COMPTE MONEDER, i hagin llegit i acceptat aquestes condicions generals d'ús i funcionament definides per Moneder o bé pel GRUP DE NEGOCIS contractant.

➔ En el cas dels menors d'edat, els contractes que poden subscriure són els que permeten les lleis i els relatius a béns i serveis de la vida corrent, propis de la seva edat, de conformitat amb els usos socials (article 1263 del Codi civil).

➔ Per norma general, els registres o accessos a través de l'APP o de la Intranet Moneder s'han de fer acceptant les condicions generals d'ús definides per Moneder i els registres en paper realitzats davant dels comerços adherits o GRUP DE NEGOCIS acceptant les condicions generals d'ús definides pel GRUP DE NEGOCIS.

➔ Els negocis i GRUP DE NEGOCIS adherits a la PLATAFORMA MONEDER exigiran l'acreditació dels representants o tutors del menor. Els representants dels menors són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MONEDER juntament amb el menor i han de gestionar-ne l'ús, eximint els comerciants, el GRUP DE NEGOCIS i la PLATAFORMA MONEDER de qualsevol responsabilitat derivada de la possible mala gestió que poguessin fer els menors.

SEGONA: ÀMBIT I DURADA D'ÚS

El COMPTE MONEDER es mantindrà en vigor de forma indefinida fins que el titular decideixi donar-se de baixa a través de la pàgina web de PLATAFORMA MONEDER (www.moneder.com).

En el cas que un negoci o grup de negocis es doni de baixa de la PLATAFORMA MONEDER es retiraran de la circulació totes les monedes Moneder que hagin emès i que li hagin atorgat validesa amb exclusivitat. En aquests casos, el titular del COMPTE MONEDER accepta perdre sense dret a reclamació contra la PLATAFORMA MONEDER totes les monedes Moneder que hagi acumulat i que tinguessin validesa exclusiva en el negoci o grups de negocis que es donessin de baixa, sense perjudici de les accions corresponents contra el negoci o grup de negocis si aquests han actuat amb culpa o negligència.

TERCERA: OPERATIVA

3.1. Totes les dades proporcionades pel client per obtenir el COMPTE MONEDER seran tractats amb la màxima cura segons la política de privadesa indicada a l'apartat quart. En cas de produir-se una modificació de les dades del titular, aquest ho haurà de comunicar a la PLATAFORMA MONEDER com a entitat gestora de la base de dades i el sistema de fidelització, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.com o a través de la intranet del seu COMPTE MONEDER.

➔ En tot moment els comerços, el GRUP DE NEGOCIS i la PLATAFORMA MONEDER donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d'aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat.

3.2. Ús: La utilització per primera vegada del COMPTE MONEDER en qualsevol comerç adherit implica l'acceptació completa i sense cap objecció d'aquestes condicions generals d'ús i funcionament:

➔ El COMPTE MONEDER és d'ús personal i intransferible pel titular, per la qual cosa identifica l'usuari amb el nom i els cognoms i altres dades que hagi facilitat. El titular i si escau també els representants i/o tutors dels menors, són els únics responsables del correcte ús del COMPTE MONEDER.

➔ En cas de pèrdua, sostracció de les dades d'accés al COMPTE MONEDER o deteriorament de la targeta de fidelització vinculada al COMPTE MONEDER, el client ho ha de comunicar des de la web www.moneder.com, mitjançant un correu electrònic a info@moneder.com o al negoci o grups de negocis on s'hagi donat d'alta.

Així mateix, la PLATAFORMA MONEDER no es responsabilitza de l'ús indegut o fraudulent que es faci del COMPTE MONEDER abans de rebre i processar la notificació de pèrdua o sostracció realitzada pel titular. El titular conservarà la moneda Moneder que tingués acumulada en el moment en què es rebi i processi la notificació de la pèrdua o sostracció.

En el suposat ús fraudulent del COMPTE MONEDER i/o contrari a les presents condicions generals, la PLATAFORMA MONEDER es reserva el dret de la seva anul·lació i pèrdua automàtica de la moneda Moneder acumulada cancel·lant o limitant-ne l'ús al titular.

En qualsevol moment durant la vigència i ús del COMPTE MONEDER els negocis i grups de negocis adherits podran sol·licitar la presentació del DNI o document identificatiu oficial vàlid a l'usuari del mateix com a mesura de control i/o validació de la seva titularitat.

3.3.Obtenció de fitxes o moneda Moneder: Cada vegada que el titular del COMPTE MONEDER realitzi una compra en un negoci i s'identifiqui amb els mètodes disponibles obtindreu moneda virtual o tokens Moneder que emeti en funció del mode d'obtenció parametritzat pel negoci o el grup de negocis. Així mateix, el titular del

COMPTE MONEDER accepta participar en altres promocions o sorteigs que ocasionalment permetin adquirir moneda virtualMoneder addicionals.

Els titulars del COMPTE MONEDER podran obtenir informació general de les monedes Moneder acumulades juntament amb la seva validesa, equivalència i caducitat a través de la web www.moneder.com, inserint el nom d'usuari i contrasenya que se us facilitaran per correu electrònic.

➔ En cas que el titular detecti anomalies en l'acumulació dels tokens o Moneda Moneder ho haurà de comunicar en primer lloc, al negoci on les va rebre i va donar lloc a aquesta anomalia. En tots aquests casos, la responsabilitat de la PLATAFORMA MONEDER es limita a solucionar l'error quan el titular del COMPTE MONEDER acrediti de manera fefaent que el negoci ha reconegut i solucionat l'anomalia.

3.4. Bescanvi de moneda Moneder: En funció de l'equivalència parametritzada del negoci, grups de negocis, o la PLATAFORMA MONEDER, la moneda Moneder es podrà utilitzar per pagar part d'una compra futura a qualsevol negoci que li doni validesa segons la parametrització, es podrà intercanviar per regals especificats i subministrats pel negoci, grups de negocis o PLATAFORMA MONEDER, o es podrà bescanviar per qualsevol altra equivalència que es pugui parametritzar.

➔ Moneder no es farà responsable si un comerç no canvia la moneda Moneder segons hagi parametritzat un titular d'un COMPTE MONEDER assumint aquest comerç qualsevol responsabilitat davant del titular derivada del no canvi o canvi inferior al parametritzat.

3.5. Si la moneda Moneder així ho permet, els titulars del COMPTE MONEDER podran transferir la totalitat o part de la moneda Moneder acumulada a altres titulars del COMPTE MONEDER o a negocis adherits a la PLATAFORMA MONEDER. Per transferir moneda Moneder, el titular del COMPTE MONEDER haurà d'accedir a l'apartat corresponent a través de la web www.moneder.com, introduir l'import a transferir i el correu electrònic o nom d'usuari de titular receptor.

➔ Moneder no es fa responsable dels errors que pugui cometre el titular durant aquest procés.

3.6. Els titulars del COMPTE MONEDER accepten perdre la totalitat o part dels euros de gratificació que disposi, si aquests originalment s'han obtingut o generat de forma il·lícita o de forma no prevista al present contracte, encara que el titular actual no sigui el responsable directe de l'obtenció o de generació il·lícita o no prevista, però els hagués rebut mitjançant transferència, o no se'n pugui traçar amb exactitud l'origen.

3.7. La comunicació de Moneder, amb els negocis i grups de negocis titulars del COMPTE MONEDER s'efectuarà per correu electrònic. Si el titular no subministra un correu electrònic, subministra un correu electrònic incorrecte, no comunica els canvis de correu electrònic i/o no respon abans de 60 dies els missatges importants (s'encapçalarà el títol amb la paraula "important") que pugui enviar Moneder, els titulars del COMPTE MONEDER accepten perdre la totalitat dels euros de gratificació que disposin i la cancel·lació del COMPTE MONEDER.

QUARTA: PROTECCIÓ DE DADES

Als efectes previstos al Reglament General de Protecció de Dades, el sol·licitant del COMPTE MONEDER queda informat i autoritza que les dades personals proporcionades s'incorporin als fitxers titularitat de l'empresa FidelitzacióMoneder SL amb CIF núm.B67204396, amb domicili social a Plaça dels Albers, 16-17 de Manlleu (08560), com a entitat gestora de la base de dades i de la PLATAFORMA MONEDER.

La finalitat del tractament de les dades és qualsevol activitat relacionada amb els usos propis del COMPTE MONEDER i la relació contractual amb els seus titulars, incloent l'anàlisi, l'estadística i la formació de perfils així com la realització d'accions de publicitat, promoció i màrqueting de la PLATAFORMA MONEDER i dels seus comerciants adherits i el GRUP DE NEGOCIS contractants.

L'objectiu i l'essència del COMPTE MONEDER és que pugui ser utilitzada en tots els comerços adherits al sistema de fidelització i per això el titular autoritza necessària i expressament la PLATAFORMA MONEDER que les dades contingudes a la sol·licitud i totes aquelles que s'obtinguin en el desenvolupament normal d'aquest sistema, siguin cedides tan sols als negocis o grups de negocis adherits on es faci ús del COMPTE MONEDER o on s'ha donat d'alta, amb la mateixa finalitat d'obtenir moneda Moneder, el canvi, així com, la comunicació directa als titulars del COMPTE MONEDER d'ofertes, promocions i informació relacionada amb els comerços i els serveis adherits.

Totes les dades proporcionades pel client o titular del COMPTE MONEDER seran tractats amb la màxima cura tant per part de Moneder, el GRUP DE NEGOCIS, com pels Negocis que tinguin accés, segons la normativa sobre protecció de dades personals i només amb els objectius que preveu la PLATAFORMA MONEDER.

En tot moment, els negocis, grups de negocis adherits i la PLATAFORMA MONEDER donen per verídiques i exactes les dades proporcionades pels clients; la no correcció d'aquestes els eximeix de qualsevol responsabilitat. En qualsevol moment, els titulars del COMPTE MONEDER podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades personals o comunicar-ho a la PLATAFORMA MONEDER (mitjançant un correu electrònic a info@moneder.com, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat a l'alta del COMPTE MONEDER) o al GRUP DE NEGOCIS, com a entitats responsables de la titularitat de les seves dades.

En cas que el titular del COMPTE MONEDER vulgui oposar-se a la recepció de publicitat, ofertes, promocions i informació d'un comerç específic o GRUP DE NEGOCIS específic es podrà donar de baixa des de la pàgina web de www.moneder.com, o directament a través de les opcions de baixa automatitzades que apareixeran als blocs publicitaris que el titular del COMPTE MONEDER pugui rebre. En cas que les dades facilitades siguin d'un tercer, aquest haurà de ser informat sobre aquestes condicions d'ús i funcionament, i l'únic responsable serà la persona que faciliti i/o empleni el formulari de sol·licitud.

El titular accepta el deure de custòdia diligent de les claus d'accés a la PLATAFORMA MONEDER, la protecció de la seva confidencialitat i el deure notificació immediata en cas de pèrdua.

CINQUENA: LÍMIT DE RESPONSABILITAT

La PLATAFORMA MONEDER no serà responsable de l'ús que el titular faci del COMPTE MONEDER, com tampoc no ho serà dels possibles danys i perjudicis derivats de l'ús que puguin fer el titular i/o el portador, excepte aquelles conseqüències que siguin producte directe d'una actuació negligent o dolosa de l'operativa del COMPTE MONEDER.

La PLATAFORMA MONEDER es reserva el dret a retirar, cancel·lar i/o exigir les responsabilitats pertinents al client que faci un ús indegut o fraudulent del COMPTE MONEDER o que incompleixi aquestes condicions generals d'ús i funcionament.

SISENA: ALTRES DISPOSICIONS

Les presents bases podran ser consultades a www.moneder.com

La PLATAFORMA MONEDER podrà modificar les condicions generals d'ús i funcionament del COMPTE MONEDER. Aquests canvis es notificaran a través de la pàgina web o canals que la PLATAFORMA MONEDER determini amb previ avís d'un (1) mes, data a partir de la qual seran efectius i no generaran cap tipus de responsabilitat per la PLATAFORMA MONEDER. La continuïtat en l'ús de les TARGETES MONEDER implicarà l'acceptació de les modificacions fetes.

SETENA: PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La PLATAFORMA MONEDER està mantinguda i gestionada per Moneder. Els drets sobre tots els continguts de la PLATAFORMA MONEDER (entre d'altres, textos, àudio, imatges, vídeo, programari, disseny i signes identificatius) així com l'estructura, presentació o format de les targetes i documentació complementària són titularitat de Moneder i estan sotmesos a la normativa sobre propietat intel·lectual i/o industrial.

Aquests drets inclouen, a títol merament enunciatiu, els de fixació, reproducció, comunicació pública, posada a disposició del públic i transformació. En cap cas l'accés a la PLATAFORMA MONEDER implica cessió, transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

VUITENA: JURISDICCIÓ

Per la resolució de les controvèrsies que es plantegin en relació amb aquest contracte i l'ús del COMPTE MONEDER, les parts se sotmetran expressament als Jutjats i Tribunals de Vic (Barcelona). Això, però, quan el titular d'un COMPTE MONEDER sigui un consumidor, la controvèrsia se sotmetrà al jutge o tribunal del domicili d’aquest últim o del lloc de compliment de l'obligació.

NOTA:

Moneder fa constar que no tots els usuaris o titulars d'un COMPTE MONEDER han acceptat les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT DEL COMPTE MONEDER PER TITULARS.

En efecte, molts usuaris o titulars de la PLATAFORMA MONEDER només han acceptat les condicions CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT que hagi definit el GRUP DE NEGOCIS contractant de la PLATAFORMA MONEDER, que generalment seran similars a les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS I FUNCIONAMENT.

De tota manera, en aquest darrer cas, la responsabilitat de la Titularitat de les dades dels usuaris o titulars recaurà sobre el GRUP DE NEGOCIS contractant, actuant MONEDER únicament com a proveïdor de serveis del GRUP DE NEGOCIS.

Si un usuari o titular té dubtes sobre l'entitat que és responsable de la titularitat de les seves dades, pot sol·licitar-ho mitjançant un correu electrònic a info@moneder.com, acompanyat de còpia del DNI, NIE o núm. de Passaport utilitzat a l'alta del COMPTE MONEDER.